AnaSayfamızı Ziyaret Etmeyi Unutmayınız… Girmek için resmin üzerine çift tıklayınız…..

Döküman içerik bölümüdür içeriğin tamamına ulaşmak için ana sayfayı ziyaret ediniz…...

İÇİNDEKİLER DİZİNİ

1. GİRİŞ

2. OKULLARDA DÖNER SERMAYE İŞLEMLERİ

2.1. Türkiye’de Döner Sermaye İşlemlerinin Tarihçesi

2.2. Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Döner Sermaye Kuruluşları

2.2.1. Mesleki ve Teknik Öğretim Okulları Döner Sermaye İşletmeleri

2.3. 3423 Sayılı Döner Sermaye Kanunu

2.4. Yönetmelik

2.5. Döner Sermaye İşletmelerinin Niteliği

2.5.1. Sermaye

2.5.2. Muhasebe dilindeki sermaye

2.5.3. İşletmenin iktisadında sermaye

2.6. Döner Sermayeli İşletmelerin Kuruluş Amacı ve Faydaları

2.7. Döner Sermayeli Kuruluşların Hukuki Dayanağı

2.8. Vergi Kanunları Yönünden

2.8.1. Gelir vergisi kanunu

2.8.2. Damga vergisi kanunu

2.8.3. Katma değer vergisi kanunu

2.8.4. Vergi iadesi hakkında kanun

2.9. Pazarlama

2.10. Döner Sermaye İşletmelerimizde Görev, Yetki ve Sorumluluklar

2.10.1. Okul Müdürü

2.10.2. Teknik müdür yardımcısı

2.10.3. Sayman

2.10.4. Bölüm ve atelye  şefleri

2.10.5. Öğretmenler

2.10.8. Teknisyen ve usta öğreticiler

3. DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİMİZDE YAPILACAK  DENETİMLER, KONTROLLER VE İZLEMELER

3.1. Yapılacak Kontrol ve Denetimle

3.1.1. Defter ve vesikaların numaralandırılması ve onaylanması

3.1.2. Yevmiye esas defterinde yapılacak kontroller

3.1.3. Kasa defterinin denetimi

3.1.4. Bankalar hesabının kontrolü

3.1.5. İmalat - Maliyet Pusulalarının Denetimi

3.1.6. Atelyeler Hesabı Kontrol ve Takip Defterinin İzlenmesi

3.1.7. Alacaklılar defterinin kontrol ve denetimi

3.1.8. Demirbaş eşya defterinin denetimi

3.1.9. Atelyelerin denetimi

3.1.10. Puantajların kontrolü ve imzalanması

3.1.11. Vesikaların yazılışı ve denetimleri

3.1.12. İşletmeye ait vesikalar üzerinde yapılacak işlemler

3.1.13. Kefalet aidatlarının yatırılması ve izlenmesi

3.1.14. İdare ve işletme masrafları için satın alınan malzemelerin kontrolü

3.1.15. Aylık hesap cetvelleri, aylık mizan, üç aylık faaliyet raporlarının gönderilmesi

3.1.16. Yıl sonu hesaplarının gönderilmesi

3.1.17. Ambar ve depo denetimleri

3.1.18. Öğrenci haklarının takibi ve ödenmesi

3.1.19. Demirbaş eşya alımında takip edilecek hususlar

4. MUHASEBE HÜKÜMLERİ

4.1. Hesaplar

4.1.1. İptidai maddeler ve malzeme hesabı

4.1.2. Atelye Hesabı

4.1.3. Atelye hesabının zimmetine

4.1.3. Mamul Eşya Hesabı

4.1.4. İşletme ve idari masraflar hesabı

4.1.5. İşletme ve idari masraflar karşılığı hesabı

4.1.6. Alacaklılar hesabı

4.1.7. Borçlular hesabı

4.1.8. Talebe hakkı hesabı

4.1.9. Bankalar cari hebası

4.1.10. Demirbaş eşya hesabı

4.1.11. Sabit kıymetler karşılığı hesabı

4.1.12. Kar ve Zarar Hesabı

4.1.13. Döner sermaye hesabı

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. Amaç

5.2. Kapsam

5.3. Tanımlar

5.4. Sorumluluk

5.5. Teknik Müdür Yardımcılığı

5.6. İmza Yetkilileri

5.7. Yazışmalar

5.8. Fazla Çalışma

5.8.1. 3242 Sayılı l986 Mali yılı bütçe kanuna göre yatırılacak fazla  çalışma ve ödenecek ücret,

5.8.1.1. Fazla mesai yapacak panel ve ödenecek ücret

5.8.1.2. İhtiyaç duyulduğunda öğretmenlerin fazla çalışma yapma   mecburiyeti ve ödenecek ücret

5.8.1.3. Test öğretim yaprakları ve mektupların baskısında   çalışanlara ödenecek ücret

5.8.1.4. Okul müdürünün fazla çalışması

5.8.1.5. Teknik müdür yardımcısı ve saymanın fazla çalışması

5.8.1.6. Müdür yardımcılarının fazla çalışması

5.8.1.7. Öğretmenlerin fazla çalışması

5.8.1.8. Bölüm ve atelye şeflerinin fazla çalışması

5.8.1.9. Teknisyen ve usta öğreticilerinin fazla çalışması

5.8.1.10. Diğer personele yaptırılacak fazla çalışma

5.8.1.11. Tatil kabul edilen aylar

5.8.1.12. Pazar günü fazla çalışma

5.8.1.13. Fazla çalışma karşılığı ödenecek ücret

5.8.1.14. Fazla çalışmada uyulacak genel kurallar

5.8.2. 1475 Sayılı iş Kanuna göre yaptırılacak fazla çalışma

6. ALIM-SATIM VE SİPARİŞLER

7. ÖGRENCİNİN UYGULAMAYA ALINMASI

7.1. Fiili Üretimde Çalışma

7.2. Öğrenciye Ödenecek Ücret

8. DÖNER SERMAYELİ KURULUŞLAR İHALE YÖNETMELİĞİ

9. SERMAYE İŞLETMELERİ ÜRETİMİ PİRİMİ DAĞITIM YÖNETMELİĞİ UYGULAMA TALİMATI

9.1. Endüstri Meslek Liselerinde Üretimi Teşvik Pirimi Dağıtımı

9.2. Döner Sermaye İşletmeleri Mali Yılı Üretimi  Teşvik Pirimi Dağıtımı

12. DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ

12.1. Döner Sermayeli Kuruluşların Tarihçesi

12.2. Döner Sermaye İşletmelerinin Amacı

12.3. Peşin ve Kredili Satınalmalar

12.3.1. Peşin satınalmalar

12.3.2. Kredili satınalmalar

12.4. Malzemenin Ambara

12.5. Malzemenin Atelyelere Çıkarılması

12.4. Kardan Demirbaş Alımı

13. DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDE PERSONEL ÇALIŞTIRILMASI

13.1. Okul İçinden Personel Çalıştırılması

13.2. İşçi Tutma ve Çalıştırma Koşulları

13.3. İşçi Kadroları

13.3.1. Sürekli (Devamlı) İşçi Kadroları

13.3.2. Geçici İşçi Pozisyonları

13.4. İşçinin İşe Alınması

13.5. İşyeri ile Çalıştırılan Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi

13.6. İşçi Bordrosunun Muhasebeleştirilmesi

14. MALİYET ÇIKARILMASI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

14.1. İmalatı Tamamlanan Eşyanın Muhasebeleştirilmesi ve Satışı

14.2. Esas Defter ve Yardımcı Defterlerin İşlenmesi

14.2.1. Esas Defterin İşlenmesi

14.2.2. Yardımcı Defterlerin İşlenmesi

14.5. Maliyet Hesaplamalarında Kar Oranı ile Elektrik  (Maktu) Bedelinin Tespiti

14.7. Döner sermaye saymanlığında tutulacak özel takip defteri Atelyeler Hesabı Kontrol ve Takip Defteri

15. SONUÇ ve ÖNERİLER

KAYNAKLAR